رویدادهای نجومی اسفند 1398

راهنمای استفاده:

سطر اول جدول به ترتیب شامل تاریخ، زمان طلوع و غروب خورشید، زمان طلوع و غروب ماه و فاز ماه است.

توجه: برای اینکه تقویم اسفند را همیشه همراه خود داشته باشید می‌توانید آن را از اینجا به شکل فایل پی‌دی‌اف دانلود کنید.

 

پنجشنبه اول اسفند?: ↑ 7:14          ↓18:13?: ↑5:24          ↓15:08          10.6%
20:37مقارنه ماه و ستاره پی-قوس
22:45مقارنه ماه و مشتری
20:45کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:35 صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی 6.2 درجه مشاهده کنید.
22:46کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:36 صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی 4.2 درجه مشاهده کنید.
18:00 تا 18:10مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- و بیشینه ارتفاع 18 درجه.
18:23مقارنه ماه و زحل
11:13مقارنه ماه و پلوتو
12:10کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 1.5 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

جمعه 2 اسفند?: ↑ 7:12          ↓18:14?: ↑6:09          ↓16:06          5.1%
5:15 تا 5:22مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 10 درجه.
18:57مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

شنبه 3 اسفند?: ↑ 7:11          ↓18:15?: ↑6:48          ↓17:05          1.7%
6:03 تا 6:12مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2- و بیشینه ارتفاع 58 درجه.
21:30مقارنه ماه و دلتا-جدی.
22:04کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در این زمان ماه در 1.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

یکشنبه 4 اسفند?: ↑ 7:10          ↓18:16?: ↑7:22          ↓18:03          0.2%
5:18 تا 5:24مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.2- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.
19:03ماه نو.
22:54مقارنه ماه و عطارد.

 

دوشنبه 5 اسفند?: ↑ 7:08          ↓18:17?: ↑7:52          ↓19:00          0.7%
4:33 تا 4:36مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
6:06 تا 6:13مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6- و بیشینه ارتفاع 43 درجه.
20:16مقارنه ماه و نپتون.
22:36کمترین جدایی بین ماه و نپتون. در این زمان ماه در 4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

سه‌شنبه 6 اسفند?: ↑ 7:07          ↓18:18?: ↑8:19          ↓19:56          3.1%
0:05مقابله صورت فلکی اسد. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
5:21 تا 5:26مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 51 درجه.

 

چهارشنبه 7 اسفند?: ↑ 7:06          ↓18:19?: ↑8:45          ↓20:52          7.3%
4:36 تا 4:38مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- بیشینه ارتفاع 13 درجه.
21:46مقارنه مریخ و لامبدا-قوس.
20:10کمترین جدایی بین مریخ و لامبدا-قوس. در این زمان مریخ در 1.8 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:40 صبح چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.8 درجه مشاهده کنید.
5:08عطارد در مقارنه داخلی. عطارد در 3.7 درجه‌ای شمال شمال غربی خورشید.
6:09 تا 6:15مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 بیشینه ارتفاع 19 درجه.
10:33رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه نیز در این زمان 1 درجه غربی است.
15:20ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 406166 کیلومتر قرار دارد.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

پنجشنبه 8 اسفند?: ↑ 7:04          ↓18:20?: ↑9:10          ↓21:47          13%
5:23 تا 5:27مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
15:21مقارنه ماه و زهره.
18:51اجتماع ماه و زهره با جدایی حدود 6 درجه.

 

جمعه 9 اسفند?: ↑ 7:03          ↓18:21?: ↑9:36          ↓22:43          20.2%
4:37 تا 4:40مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.
6:10 تا 6:16مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
14:52مقارنه ماه و اورانوس
20:23کمترین جدایی بین ماه و اورانوس. در این زمان ماه در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد.
21:18عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با 94.19 میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

شنبه 10 اسفند?: ↑ 7:02          ↓18:23?: ↑10:03          ↓23:40          28.6%
5:25 تا 5:29مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 14 درجه.

 

یکشنبه 11 اسفند?: ↑ 7:00          ↓18:23?: ↑10:33          ↓-          37.9%
4:39 تا 4:41مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
6:12 تا 6:18مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.
20:29مقارنه ماه و خوشه پروین.
22:29سیارک وستا در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 384.61 میلیون کیلومتر.

 

دوشنبه 12 اسفند?: ↑ 6:59          ↓18:24?: ↑11:07          ↓0:38          48%
5:26 تا 5:30مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
15:41کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. در این زمان ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال غربی دبران است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:01 عصر دو شنبه می‌توان آنها را با جدایی 3 درجه مشاهده کنید.
19:01مقارنه ماه و ستاره دبران.
23:28تربیع اول ماه.

 

سه‌شنبه 13 اسفند?: ↑ 6:58          ↓18:25?: ↑11:47          ↓1:37          58.5%
4:40 تا 4:42مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- بیشینه ارتفاع 7 درجه.
6:13 تا 6:20مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 بیشینه ارتفاع 8 درجه.
23:21مقابله صورت فلکی دب اکبر.
23:28تربیع اول ماه. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

 

چهارشنبه 14 اسفند?: ↑ 6:56          ↓18:26?: ↑12:34          ↓2:37          68.9%
5:27 تا 5:32مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- بیشینه ارتفاع 8 درجه.
10:55رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه می‌رسد (7.9 درجه غربی و 0.5 درجه شمالی).
14:18رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 0.3 درجه شمالی است.
18:20ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
16:12کمترین جدایی بین ماه و ستاره میو-جوزا. در این زمان ماه در 0.4 درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:12 عصر چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.2 درجه مشاهده کنید.
16:25مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا.

 

پنجشنبه 15 اسفند?: ↑ 6:55          ↓18:27?: ↑13:29          ↓3:35          78.9%
4:41 تا 4:44مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3- بیشینه ارتفاع 7 درجه.
5:08میل ماه برابر با 23.3 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.
23:23مقارنه ماه و آلفا-جوزا.

 

جمعه 16 اسفند?: ↑ 6:53          ↓18:28?: ↑14:32          ↓4:31          87.6%
1:43کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا-جوزا. در این زمان ماه در 5.7 درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.
4:12مقارنه ماه و بتا-جوزا.
5:29 تا 5:34مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3- بیشینه ارتفاع 9 درجه.

 

شنبه 17 اسفند?: ↑ 6:52          ↓18:29?: ↑15:42          ↓5:21          94.4%
1:38مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل.
2:09کمترین جدایی بین ماه و خوشه کندوی‌عسل. در‌این زمان ماه در 0.9 درجه‌ای شمال‌شمال‌شرقی این خوشه است.
4:43 تا 4:46مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8- بیشینه ارتفاع 8 درجه.
6:16 تا 6:25مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- بیشینه ارتفاع 17 درجه.

 

یکشنبه 18 اسفند?: ↑ 6:50          ↓18:30?: ↑16:56          ↓6:07          98.7%
5:30 تا 5:37مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- بیشینه ارتفاع 13 درجه.
11:46مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد.
12:36کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب الاسد. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:06 عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 5.5 درجه مشاهده کنید.
19:07کمترین جدایی بین زهره و اورانوس. در این زمان زهره در 2.2 درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است که در این زمان به علت شفق شامگاهی مشاهده آنها شاید مشکل باشد. ساعت 19:27 عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2.2 درجه مشاهده کنید.

 

دوشنبه 19 اسفند?: ↑ 6:49          ↓18:31?: ↑18:12          ↓6:47          100%
2:40مقارنه نپتون و خورشید
4:44 تا 4:49مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.1- بیشینه ارتفاع 10 درجه.
6:17 تا 6:23مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- بیشینه ارتفاع 34 درجه.
12:25نپتون در دورترین فاصله از زمین برابر با 4626.22 میلیون کیلومتر.
14:20عطارد در اقامت غربی است و حرکت رجعی خود را پایان می‌دهد. قدر آن 1.2 است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.
18:04مقارنه زهره و اورانوس.
21:18ماه کامل. ماه به دلیل نزدیکی به زمین (357403 کیلومتر) نسبتا بزرگ (33.4 دقیقه کمانی) دیده می‌شود.

 

سه‌شنبه 20 اسفند?: ↑ 6:47          ↓18:32?: ↑19:27          ↓7:24          99.8%
3:59 تا 4:01مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 و بیشینه ارتفاع 6 درجه.
5:31 تا 5:39مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.9- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
9:44ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 357276 کیلومتر است.
21:22رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 0.7 درجه شرقی است.

 

چهارشنبه 21 اسفند?: ↑ 6:46          ↓18:33?: ↑20:42          ↓7:59          97.6%
1:35کمترین جدایی بین مریخ و ستاره پی-قوس. در این زمان مریخ در 2 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:05 بامداد چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2 درجه مشاهده کرد.
4:46 تا 4:51مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 16 درجه.
4:57مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله.
6:09کمترین جدایی بین ماه و ستاره گاما-سنبله. در این زمان ماه در 1.3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
19:20مقارنه مریخ و ستاره پی-قوس.
21:21مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل.

 

پنجشنبه 22 اسفند?: ↑ 6:45          ↓18:34?: ↑21:56          ↓8:33          92.4%
4:00 تا 4:03مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.5- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
5:33 تا 5:41مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2- و بیشینه ارتفاع 57 درجه.

 

جمعه 23 اسفند?: ↑ 6:43          ↓18:35?: ↑23:09          ↓9:09          84.6%
4:48 تا 4:54مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.4- و بیشینه ارتفاع 34 درجه.
12:45مقاره ماه و ستاره آلفا-میزان.
13:42کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا-میزان. در این زمان ماه در 3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:02 سحرگاه جمعه می‌توان آنها را با جدایی 5.6 درجه مشاهده کنید.

 

شنبه 24 اسفند?: ↑ 6:42          ↓18:36?: ↑-          ↓9:47          75%
4:03 تا 4:06مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.
5:36 تا 5:43مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- و بیشینه ارتفاع 41 درجه.

 

یکشنبه 25 اسفند?: ↑ 6:40          ↓18:37?: ↑0:20          ↓10:29          64.2%
4:04رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.7 درجه (7.1 درجه شرقی و 2.9 درجه جنوبی) می‌رسد.
4:51 تا 4:55مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1- و بیشینه ارتفاع 36 درجه.
5:52مقارنه ماه و قلب العقرب.
17:17مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب.
18:43کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. در این زمان ماه در 4.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 0:43 در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 5.7 درجه مشاهده کنید.
18:55مقارنه ماه و کسی-عقرب.
19:30کمترین جدایی بین ماه و ستاره کسی-عقرب. در این زمان ماه در 1.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 0:40 در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3.6 درجه مشاهده کنید.

 

دوشنبه 26 اسفند?: ↑ 6:39          ↓18:38?: ↑1:27          ↓11:16          53.1%
4:06 تا 4:08مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 و بیشینه ارتفاع 5 درجه.
5:39 تا 5:43مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.8 و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
7:06رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.5 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 1.3 درجه جنوبی  است.
8:31مقارنه سیارک وستا و خوشه پروین.
13:05تربیع آخر ماه. بهترین زمان برای دیدن ماه قبل از طلوع خورشید است.
20:39 تا 20:40مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

 

سه‌شنبه 27 اسفند?: ↑ 6:37          ↓18:39?: ↑2:28          ↓12:07          42.2%
4:29ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
8:05مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس.
8:06کمترین جدایی بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:56 در سحرگاه سه‌شنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.4 درجه مشاهده کرد.
17:29میل ماه برابر با 23.3- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
19:51 تا 19:56مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6 و بیشینه ارتفاع 28 درجه.

 

چهارشنبه 28 اسفند?: ↑ 6:36          ↓18:39?: ↑3:23          ↓13:03          32%
0:05کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:35 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3.5 درجه مشاهده کرد.
0:27مقارنه ماه و ستاره پی-قوس.
13:15مقارنه ماه و مریخ.
13:45کمترین جدایی بین ماه و مریخ. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب مریخ است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:05 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3 درجه مشاهده کرد.
15:12مقارنه ماه و مشتری
15:43کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 1.9 درجه‌ای جنوب مشتری است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:03 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 4.4 درجه مشاهده کرد.
19:05 تا 19:11مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 و بیشینه ارتفاع 17 درجه.
20:40 تا 2044مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.3- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.

 

پنجشنبه 29 اسفند?: ↑ 6:34          ↓18:40?: ↑4:10          ↓14:00          22.8%
2:00کمترین جدایی بین ماه و زحل. در این زمان ماه در 2.7 درجه‌ای جنوب زحل است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:20 در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2.9 درجه مشاهده کرد.
2:01مقارنه ماه و زحل.
18:18مقارنه ماه و پلوتو.
18:23کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب پلوتو است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:23 در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی 6.3 درجه مشاهده کرد.
19:52 تا 19:59مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 80 درجه.
21:30 تا 21:32مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.1 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن …

دیدگاهتان را بنویسید