رویدادهای نجومی آسمان در آذر 1398

جمعه اول آذر :

 • اوج بارش شهابی آلفا تکشاخی
 • رخگرد عرضی ماه در 23:22 به مقدار چشمگیر 6.7 درجه جنوبی می‌رسد. بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی برابر با 0.2 درجه شرقی است.

 

شنبه 2 آذر :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • رخگرد ماه در 07:25 به مقدار چشمگیر 6.7 درجه می‌رسد (رخگرد طولی برابر با 0.7 شرقی و رخگرد عرضی برابر با 6.6 درجه جنوبی).
 • ماه در ساعت 11:51 در کمترین فاصله از زمین برابر با 366823 کیلومتر قرار دارد.
 • مقارنه ماه و سماک‌اعزل در 19:26. در زمان مقارنه جدایی این دو 6.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل‌تر از این در 04:46 با جدایی 7.9 درجه قابل مشاهده هستند.

 

یکشنبه 3 آذر :

 • مقارنه ماه و مریخ در 13:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در 06:22 با جدایی 5.7 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه زهره و مشتری در 17:28. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.4 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 17:48 با جدایی 1.4 درجه قابل مشاهده هستند.

 

دوشنبه 4 آذر :

 • مقارنه ماه و عطارد در 04:53. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.6 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 06:13 با جدایی 1.5 درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی آلفا تکشاخی.

 

سه‌شنبه 5 آذر :

 • ماه نو در 18:36. در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.

 

چهارشنبه 6 آذر :

 • مقارنه ماه و قلب‌العقرب در 02:01. جدایی این دو در زمان مقارنه 7 درجه بوده و قابل مشاهده نیستند.
 • آغاز فعالیت بارش تک‌شاخی. اوج این بارش دوشنبه 18 آذر خواهد بود.
 • نپتون در 21:08 در اقامت غربی قرار می‌گیرد و حرکت رجعی آن پایان می‌یابد. قدر نپتون 7.9 است و برای دیدن آن حداقل به دوربین دوچشمی نیاز دارید.

 

پنجشنبه 7 آذر :

 • حداکثر کشیدگی صبحگاهی (غربی) عطارد در 13:52 با زاویه 20 درجه از خورشید.
 • مقارنه ماه و مشتری در 14:34. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.1 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 14:44 با جدایی 1.2 درجه قابل مشاهده هستند.
 • زهره در 21:20 بیشترین فاصله را از خورشید برابر با 108.94 میلیون کیلومتر دارد.
 • رخگرد طولی ماه در 21:30 به مقدار چشمگیر 5.9 درجه شرقی می‌رسد. دریای بحران‌ها در شرق ماه کاملا در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 0.6 درجه جنوبی است.
 • مقارنه ماه و زهره در 23:23. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.5 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در 18:13 با جدایی 3 درجه قابل مشاهده هستند.

 

جمعه 8 آذر :

 • ماه در 07:47 در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌کاهش است.
 • میل ماه در ساعت 14:07 برابر با 23.2- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.

 

شنبه 9 آذر :

 • مقارنه ماه و زحل در 01:15. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.2 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در 19:25 روز جمعه با جدایی 3.8 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و پلوتو در 05:57. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.8 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در 19:37 روز جمعه با جدایی 6.9 درجه قابل مشاهده هستند.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی اسدی.

 

یکشنبه 10 آذر :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی کشتی‌دمی. اوج این بارش 16 آذر خواهد بود.
 • صورت‌فلکی ثور در 20:14 در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

 

سه‌شنبه 12 آذر :

 • ستاره دبران در 05:08 در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره 0.9 است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می‌شود.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی سیگما شجاعی. اوج این بارش 21 آذر خواهد بود.

 

چهارشنبه 13 آذر :

 • تربیع اول ماه در 10:29.
 • مقارنه ماه و نپتون در 14:11. در زمان مقارنه جدایی این دو 4.9 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 18:41 با جدایی 4.4 درجه قابل مشاهده هستند.

 

پنجشنبه 14 آذر :

 • ماه در ساعت 07:24 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404360 کیلومتر قرار دارد.
 • عطارد در 15:28 به درخشانترین حالت خود از قدر 0.6- می‌رسد و به راحتی توسط چشم غیر مسلح قابل رویت است.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی اسد اصغری. اوج این بارش 29 آذر است.

 

جمعه 15 آذر :

 • رخگرد عرضی ماه در 17:09 به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی 1.3 درجه غربی است.

 

شنبه 16 آذر :

 • زودهنگام‌ترین غروب خورشید سال در 17:11. این رخداد به دلیل معادله زمان بر انقلاب زمستانی منطبق نیست.
 • اوج بارش شهابی کشتی‌دمی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 10 شهاب در ساعت داشت.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی جوزایی. اوج این بارش 23 آذر خواهد بود.
 • نپتون در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی. نپتون از قدر 7.9 می‌درخشد و برای دین آن دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک نیاز است.

 

یکشنبه 17 آذر :

 • رخگرد ماه در 00:49 به مقدار چشمگیر 7.1 درجه می‌رسد ( رخگرد طولی 2.7 درجه غربی و رخگرد عرضی 6.6 درجه شمالی).
 • مقارنه ماه و اورانوس در 12:50. در زمان مقارنه جدایی این دو 5.4 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 18:30 با جدایی 5 درجه قابل مشاهده هستند.

 

دوشنبه 18 آذر :

 • اوج بارش شهابی تک‌شاخی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.

 

سه‌شنبه 19 آذر :

 • مقارنه ماه و خوشه پروین در 15:37. در زمان مقارنه جدایی این دو 8.5 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 18:17 با جدایی 8.1 درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی).

 

چهارشنبه 20 آذر :

 • مقارنه زهره و زحل در 08:03. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.8 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 17:53 با جدایی 1.8 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و دبران در 14:19. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.2 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 17:59 با جدایی 3.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • رخگرد طولی ماه در 19:06 به مقدار چشمگیر 4.7 درجه غربی می‌رسد و دهانه گریمالدی در معرض دید قرار قرار می‌گیرد. رگرد عرضی نیز 3.1 درجه شمالی است.

 

پنجشنبه 21 آذر :

 • ماه بدر در 08:43.
 • ستاره عیوق در 12:56 در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره 0.1 است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می‌شود.
 • اوج بارش شهابی سیگما شجاعی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 3 شهاب در ساعت داشت.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه). اوج این بارش 25 آذر است.

 

جمعه 22 آذر :

 • صورت‌فلکی جبار در 06:38 در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
 • ماه در ساعت 17:53 در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

 

شنبه 23 آذر :

 • میل ماه در ساعت 00:27 برابر با 23.2 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.
 • اوج بارش شهابی جوزایی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 120 شهاب در ساعت داشت. یکی از غنی‌ترین بارش‌های شهابی نیم‌کره شمالی که حدود 22-23 آذر به اوج می‌رسد.

 

یکشنبه 24 آذر :

 • مقارنه عطارد و قلب‌العقرب در 14:56. جدایی این دو در زمان مقارنه 5.2 درجه بوده و قابل مشاهده نیستند.
 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در 18:23. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.6 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 21:03 با جدایی 1.9 درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی کشتی‌دمی.
 • پایان فعالیت بارش شهابی سیگما شجاعی.

 

دوشنبه 25 آذر :

 • اوج بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه). در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 3 شهاب در ساعت داشت.

 

سه شنبه 26 آذر :

 • مقارنه ماه و قلب‌الاسد در 09:24. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.1 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در 06:44 با جدایی 3.9 درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی تک‌شاخی.
 • پایان فعالیت بارش شهابی جوزایی.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی دُبی. اوج این بارش 2 دی خواهد بود.

 

چهارشنبه 27 آذر :

 • ماه در ساعت 22:12 در کمترین فاصله از زمین برابر با 370448 کیلومتر قرار دارد.

 

پنجشنبه 28 آذر :

 • تربیع آخر ماه در 08:28.

 

جمعه 29 آذر :

 • رخگرد عرضی ماه در 04:04 به مقدار چشمگیر 6.8 درجه جنوبی می‌رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 1.1 درجه شرقی است.
 • اوج بارش شهابی اسد اصغری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.
 • رخگرد ماه در 19:37 به مقدار چشمگیر 6.9 درجه می‌رسد (رخگرد طولی 1.7 درجه شرقی و رخگرد عرضی نیز 6.7 درجه جنوبی).
 • مقارنه ماه و سماک‌اعزل در 23:53. در زمان مقارنه جدایی این دو 7.5 درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در 03:03 روز شنبه با جدایی 6.9 درجه قابل مشاهده هستند.

 

شنبه 30 آذر :

 • دنباله‌دار 289پی/بلانپِین در 03:02 در نزدیکترین فاصله از خورشید برابر با 143.46 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ستاره ابط‌الجوزا در 05:37 در مقابله با خورشید قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره 0.4 است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می‌شود.

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن …

دیدگاهتان را بنویسید