رویدادهای نجومی فروردین 1399

رویدادهای نجومی فروردین 1399 به شرح زیر حضورتان تقدیم می‌شود. این رویدادهای نجومی یا همان تقویم نجومی فهرستی از رویدادهایی  است که در طی فروردین 1399 رخ خواهند داد.

جمعه اول فروردین?: ↑ 6:33          ↓18:41?: ↑4:50          ↓14:58          14.1%
5:39زهره در کمترین فاصله از خورشید برابر با 107.48 میلیون کیلومتر قرار دارد.
9:49مقارنه مریخ و مشتری. مریخ در 0.7 درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد.
7:19اعتدال بهاری. در این روز خورشید از استوای سماوی عبور کرده و از جنوب به شمال آن می‌رود. در این زمان طول روز و شب برابر می‌شود.
14:17کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و مشتری. در این زمان مریخ در 0.7 درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:57 صبح جمعه (قبل از طلوع خورشید) می‌توان آنها را با جدایی 0.7 درجه مشاهده کرد.
19:07 تا 19:14مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.9- و بیشینه ارتفاع 54 درجه.
20:42 تا 20:47مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- و بیشینه ارتفاع 19 درجه.
24:00تغییر ساعت رسمی استاندارد ایران به ساعت تابستانی. ساعت‌ها یک ساعت جلو کشیده می‌شوند.

 

شنبه 2 فروردین?: ↑ 7:31         ↓19:42?: ↑6:25          ↓16:57          8.35%
2:16مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 1.8 درجه‌ای جنوب دلتا-جدی قرار دارد.
2:44کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در این زمان ماه در 1.7 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:44 صبح شنبه می‌توانید آنها را با جدایی 2.7 درجه مشاهده کنید.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
20:54 تا 21:02مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.3- و بیشینه ارتفاع 28 درجه.
22:33 تا 22:35مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2 – و بیشینه ارتفاع 7 درجه.
22:47مقارنه ماه و عطارد. ماه در 3.9 درجه‌ای جنوب عطارد قرار دارد.

 

یکشنبه 3 فروردین?: ↑ 7:30         ↓19:43?: ↑6:56          ↓17:55          3.9%
00:13کمترین جدایی بین ماه و عطارد. در این زمان ماه در 3.8 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
20:09 تا 20:16مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 45 درجه.
21:44 تا 21:49مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.1- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.

 

دوشنبه 4 فروردین?: ↑ 7:28         ↓19:44?: ↑7:24          ↓18:51          1.17%
3:01مقارنه ماه و نپتون. ماه در 4.7 درجه‌ای جنوب نپتون قرار دارد.
5:15کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. در این زمان سرس در 4.5 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی نپتون قرار دارد که در این زمان هردو زیر افق قرار دارند.
20:56 تا 21:04مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.4- و بیشینه ارتفاع 14 درجه.
22:35 تا 22:37مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 و بیشینه ارتفاع 6 درجه.

 

سه‌شنبه 5 فروردین?: ↑ 7:26         ↓19:45?: ↑7:50          ↓19:47          0.19%
1:53رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 6.6 درجه می‌رسد (0.7 درجه شرقی و 6.6 درجه شمالی).
6:26حداکثر کشیدگی  غربی عطارد (صبح‌گاهی). عطارد در 28 درجه‌ای غرب جنوب غربی خورشید قرار دارد. کمی قبل از طلوع خورشید در افق شرق جنوب شرقی در صورت فلکی دلو با قدر 0.3 قابل مشاهده است. بهترین زمان برای رصد آن ساعت 6:50 است که ارتفاعش 5 درجه است.
13:00رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.6 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 0.1 درجه شرقی است.
13:59ماه نو
20:04ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 406586 کیلومتر قرار دارد.
20:11 تا 20:18مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- و بیشینه ارتفاع 20 درجه.
21:47 تا 21:51مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.
20:20زهره در روز چهارشنبه 6 فروردین ساعت 2:25 به حداکثر کشیدگی شرقی (شام‌گاهی) می‌رسد. زهره در 46 درجه‌ای شرق شمال شرقی خورشید قرار دارد. بعد از غروب خورشید در افق غربی در صورت‌فلکی حمل با قدر 4.4- قابل مشاهده است و درخشانترین جرم آسمان است. بهترین زمان برای مشاهده آن در ساعت 20:20 روز سه‌شنبه است که ارتفاع آن 37 درجه است.

 

چهارشنبه 6 فروردین?: ↑ 7:25         ↓19:46?: ↑8:15          ↓20:43          1%
20:59 تا 21:06مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.9- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
22:35 تا 22:37مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.5 و بیشینه ارتفاع 5 درجه.

 

پنجشنبه 7 فروردین?: ↑ 7:23         ↓19:47?: ↑8:40          ↓21:39          3.56%
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
20:13 تا 20:19مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.1- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.
21:28در روز جمعه 8 فروردین ساعت 3:48 ماه و اورانوس به حداقل جدایی زاویه‌ای می‌رسند. در این زمان ماه در 4.4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس قرار دارد. در این زمان هیچ‌کدام قابل مشاهده نیستند. بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:28 روز پنجشنبه 7 فروردین است که جدایی 5.9 درجه دارند.
21:49 تا 21:53مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.5 و بیشینه ارتفاع 7 درجه.

 

جمعه 8 فروردین?: ↑ 7:22         ↓19:48?: ↑9:07          ↓22:35          7.82%
1:49مقارنه ماه و اورانوس. ماه در 4.6 درجه‌ای جنوب اورانوس است.
9:12عطارد در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 69.82 میلیون کیلومتر قرار دارد.
19:18سیارک جونو در کمترین فاصله از زمین برابر با 307.67 میلیون کیلومتر قرار دارد.
21:01 تا 21:07مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- و بیشینه ارتفاع 7 درجه.
22:38 تا 22:40مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 و بیشینه ارتفاع 6 درجه.

 

شنبه 9 فروردین?: ↑ 7:20         ↓19:49?: ↑9:35          ↓23:23          13.65%
14:15مقارنه ماه و زهره. ماه در 7.3 درجه‌ای جنوب زهره است.
20:15 تا 20:20مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 8 درجه.
20:52در روز یکشنبه 10 فروردین ساعت 3:00 مقارنه ماه و خوشه پروین است. در این زمان ماه در 7.7 درجه‌ای جنوب خوشه پروین است. اما در این زمان هیچ‌کدام قابل مشاهده نیستند. بهترین زمان برای مشاهده این دو ساعت 20:52 روز شنبه 9 فروردین است.
21:51 تا 21:54مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 و بیشینه ارتفاع 9 درجه.

 

یکشنبه 10 فروردین?: ↑ 7:19         ↓19:50?: ↑10:08          ↓-                      20.92%
21:03 تا 21:08مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.9- و بیشینه ارتفاع 8 درجه.
22:40 تا 22:41مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.
23:59در روز دوشنبه 11 فروردین ساعت 2:39 مقارنه ماه و ستاره دبران است. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای شمال دبران است. اما در این زمان هیچ‌کدام قابل مشاهده نیستند. بهترین زمان برای مشاهده این دو ساعت 23:59 روز یکشنبه 10 فروردین است. در این زمان جدایی این دو 3.4 درجه است.

 

دوشنبه 11 فروردین?: ↑ 7:17         ↓19:50?: ↑10:45          ↓00:31               29.44%
3:12مقارنه ماه و ستاره دبران. ماه در 2.9 درجه‌ای شمال این ستاره است.
20:17 تا 2022مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.1- و بیشینه ارتفاع 7 درجه.
21:52 تا 21:56مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.1 و بیشینه ارتفاع 14 درجه.

 

سه‌شنبه 12 فروردین?: ↑ 7:16          ↓19:51?: ↑11:28          ↓1:29           40.52%
3:43مقارنه سرس و ستاره دلتا-جدی. سرس در 4.2 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
15:26مقارنه مریخ و زحل. مریخ در 0.9 درجه‌ای جنوب زحل قرار دارد.
18:41مقابله ستاره گاما-سنبله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن 2.7 است.
20:48سیارک جونو به درخشان‌ترین وضعیت خود از قدر 9.3 می‌رسد. با تلسکوپهای کوچک می‌توان آن را دید.
21:04 تا 21:10مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.7- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
21:22ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
22:41 تا 22:43مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0- و بیشینه ارتفاع 10 درجه.

 

چهارشنبه 13 فروردین?: ↑ 7:14          ↓19:52?: ↑12:18          ↓2:27           50.86%
3:16کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره میو-جوزا. در این زمان ماه در 0.4 درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 1:56 می‌توانید آنها را با جدایی 1 درجه مشاهده کنید.
3:16مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا.
21:49کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و زحل. در این زمان مریخ در 0.9 درجه‌ای جنوب زحل است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:39 آنها را با جدایی 0.9 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
14:52تربیع اول ماه.
20:18 تا 20:24مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 10 درجه.
21:53 تا 21:57مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
22:30رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 8 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 1.5 درجه جنوبی است.

 

 

پنجشنبه 14 فروردین?: ↑ 7:13          ↓19:53?: ↑13:16          ↓3:21          61.49%
8:07مقارنه ماه و ستاره آلفا-جوزا. ماه در 9.4 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
11:29مقارنه ماه و ستاره بتا-جوزا. ماه در 5.6 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
11:31کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا-جوزا. در این زمان ماه در 5.6 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:11 آنها را با جدایی 7.8 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
21:06 تا 21:11مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.2- و بیشینه ارتفاع 21 درجه.
22:15کمترین جدایی زاویه‌ای بین سرس و دلتا-جدی. در این زمان سرس در 4.1 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی دلتا-جدی قرار دارد که در این زمان هردو زیر افق قرار دارند.
22:42 تا 22:41مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.1- و بیشینه ارتفاع 10 درجه.

 

جمعه 15 فروردین?: ↑ 7:11          ↓19:54?: ↑14:21          ↓4:12          71.93%
7:31رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 8.3 درجه (7.6 درجه غربی و 3.4 درجه جنوبی) می‌رسد.
10:27مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 0.9 درجه‌ای شمال این خوشه است.
10:38کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی‌عسل. در‌این زمان ماه در 0.9 درجه‌ای شمال این خوشه است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:58 آنها را با جدایی 5 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
16:30مقارنه زهره و خوشه پروین. زهره در 0.3 درجه‌ای جنوب خوشه است.
19:48مقارنه نپتون و عطارد. عطارد در 1.4 درجه‌ای جنوب نپتون است.
20:20 تا 20:26مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.1- و بیشینه ارتفاع 16 درجه.
19:07کمترین جدایی بین زهره و خوشه پروین. در این زمان زهره در 0.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی خوشه است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 20:57 آنها را با جدایی 0.3 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
21:55 تا 21:59مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- و بیشینه ارتفاع 38 درجه.

 

شنبه 16 فروردین?: ↑ 7:10          ↓19:55?: ↑15:30          ↓4:57          81.59%
7:31کمترین جدایی بین عطارد و نپتون. در این زمان عطارد در 1.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی نپتون است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
21:07 تا 21:13مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- و بیشینه ارتفاع 52 درجه.
22:44 تا 22:46مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3 و بیشینه ارتفاع 7 درجه.
23:31مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در 3.5 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.

 

یکشنبه 17 فروردین?: ↑ 7:09          ↓19:56?: ↑16:43          ↓5:38          89.79%
2:44کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب الاسد. در این زمان ماه در 3.1 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
9:05سیارک جونو در مقابله. این سیارک با قدر 9.3 در تمام طول شب در آسمان است و با تلسکوپ کوچکی می‌توان آن را مشاهده کرد.
22:22 تا 22:27مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.
21:56 تا 22:00مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- و بیشینه ارتفاع 24 درجه.

 

دوشنبه 18 فروردین?: ↑ 7:07          ↓19:57?: ↑17:58          ↓6:16          96.06%
21:08 تا 21:15مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.7- و بیشینه ارتفاع 45 درجه.

 

سه‌شنبه 19 فروردین?: ↑ 7:06          ↓19:58?: ↑19:13          ↓6:51          99.32%
5:36رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 1.6 درجه غربی است.
15:23مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 1.9 درجه‌ای شمال این ستاره است.
16:18کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. در‌این زمان ماه در 1.8 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 20:38 آنها را با جدایی 3.5 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
20:24 تا 20:30مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.1- و بیشینه ارتفاع 87 درجه.
21:58 تا 22:03مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 7 درجه.
22:03ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 357064 کیلومتر قرار دارد.

 

چهارشنبه 20 فروردین?: ↑ 7:04          ↓19:59?: ↑20:28          ↓7:25          99.55%
7:06ماه بدر. این ماه بدر به دلیل نزدیکی ماه به زمین بسیار بزرگ خواهد بود (33.5 دقیقه کمانی).
11:34مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در 6.6 درجه‌ای شمال این ستاره است.
21:10 تا 21:17مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.7- و بیشینه ارتفاع 14 درجه.

 

پنجشنبه 21 فروردین?: ↑ 7:03          ↓19:59?: ↑21:43          ↓8:00          96.76%
20:26 تا 20:32مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.7- و بیشینه ارتفاع 25 درجه.
21:43مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 3.2 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.

 

جمعه 22 فروردین?: ↑ 7:01          ↓20:00?: ↑22:58          ↓8:37          91.30%
0:46کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا-میزان. در این زمان ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

 

شنبه 23 فروردین?: ↑ 7:00          ↓20:01?: ↑-                  ↓9:19          83.69%
3:38مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 3.8 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.
13:20کمترین جدایی زاویه‌ای بین سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله. در‌این زمان جونو در 5.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:40 آنها را با جدایی 5.4 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
6:05صورت فلکی سنبه در مقابله. این صورت‌فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
6:22کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. در این زمان ماه در 3.6 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
6:44مقارنه ماه و ستاره بتا-عقرب. ماه در 0.5 درجه‌ای شمال این ستاره است.
6:56کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره بتا-عقرب. در‌این زمان ماه در 0.5 درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:16 آنها را با جدایی 0.6 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
20:28 تا 20:32مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

 

یکشنبه 24 فروردین?: ↑ 6:58          ↓20:02?: ↑00:10          ↓10:05          74.59%
15:56مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در 6.3 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.
16:02مقابله ستاره سماک اعزل. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن 1 است.

 

دوشنبه 25 فروردین?: ↑ 6:57          ↓20:03?: ↑1:17          ↓10:56          64.64%
7:25ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
16:42مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 1.4 درجه‌ای شمال این ستاره است.
17:42رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.5 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 0.7 درجه شمالی  است.

 

سه‌شنبه 26 فروردین?: ↑ 6:56          ↓20:04?: ↑2:17          ↓11:52          54.36%
1:29میل ماه برابر با 23.3- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
2:26کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس در روز 25 فروردین ساعت 16:36 رخ می‌دهد. در‌این زمان ماه در 1.4 درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 2:26 روز 26 فروردین آنها را با جدایی 6.4 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
10:41مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.4 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
12:02کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. در‌این زمان ماه در 3.3 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:12 آنها را با جدایی 4 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
17:21رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.6 (7.3 درجه شرقی و 2.1 درجه شمالی) می‌رسد.

 

چهارشنبه 27 فروردین?: ↑ 6:54          ↓20:05?: ↑3:08          ↓12:51          44.22%
0:13کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. در‌این زمان ماه در 1.6 درجه‌ای جنوب این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:33 آنها را با جدایی 2.4 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
0:16مقارنه ماه و پلوتو. ماه در 1.6 درجه‌ای جنوب پلوتو قرار دارد.
2:02کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. در‌این زمان ماه در 2.6 درجه‌ای جنوب این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:12 آنها را با جدایی 2.7 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
2:10مقارنه ماه و مشتری. ماه در 2.6 درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد.
3:27تربیع آخر ماه.
15:10مقارنه ماه و زحل. ماه در 2.8 درجه‌ای جنوب زحل قرار دارد.
16:10کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. در‌این زمان ماه در 2.7 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:20 آنها را با جدایی 5.2 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت عقربه‌ای) امروز صفر است. امروز ساعت آفتابی، ساعت درست را نشان می‌دهد و خورشید ساعت 13:29 از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد.
22:52کمترین جدایی زاویه‌ای بین سیارک وستا و ستاره دبران در روز 28 فروردین ساعت 6:02 رخ می‌دهد. در‌این زمان وستا در 3.6 درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 22:52 روز 27 فروردین آنها را با جدایی 3.6 درجه می‌توانید مشاهده کنید.

 

پنجشنبه 28 فروردین?: ↑ 6:53          ↓20:06?: ↑3:52          ↓13:51          34.58%
9:14مقارنه ماه و مریخ. ماه در 2.8 درجه‌ای جنوب مریخ قرار دارد.
12:24کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. در‌این زمان ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:16 آنها را با جدایی 3.2 درجه می‌توانید مشاهده کنید.
پلوتو در روزهای نزدیک به این روز در بهترین وضعیت رصدی سحرگاهی قرار دارد. در صورت‌فلکی قوس در نزدیکی سیاره مشتری قرار دارد و از قدر 14.3 می‌درخشد که برای دیدن آن به تلسکوپی بزرگتر از 15 سانتیمتر نیاز دارید.
آغاز فعالیت بارش شلیاقی. اوج این بارش 3 اردیبهشت با نسا (ZHR) 18 در شرایط ایده‌آل است.

 

جمعه 29 فروردین?: ↑ 6:51          ↓20:07?: ↑4:29          ↓14:51          25.71%
مشتری در روزهای نزدیک به این روز در بهترین وضعیت رصدی سحرگاهی قرار دارد. در صورت‌فلکی قوس قرار دارد و از قدر 2.2- می‌درخشد.
5:01مقارنه سیارک وستا و ستاره دبران. وستا در 3.7 درجه‌ای شمال دبران قرار دارد.
8:53مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 2.2 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
11:53کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در‌این زمان ماه در 2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:03 آنها را با جدایی 2.7 درجه می‌توانید مشاهده کنید.

 

یکشنبه 31 فروردین?: ↑ 6:49          ↓20:09?: ↑5:29          ↓16:46          11.24%
12:05مقارنه ماه و نپتون. ماه در 4.8 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
17:04کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. در‌این زمان ماه در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
آغاز فعالیت بارش اتا-دلوی. اوج این بارش 17 اردیبهشت با نسا (ZHR) 70 شهاب در شرایط ایده‌آل است

 

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

بارش شهابی برساوشی

رویدادهای نجومی مهم سال 1400

با پایان سال 1399، قرن چهاردهم هجری شمسی نیز به پایان می‌رسد و با آغاز …

دیدگاهتان را بنویسید