رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن لحظه به دلیل حضور خورشید یا زیر افق قرار داشتن جرم مورد نظر قابل مشاهده نیستن اما ممکن است ساعاتی قبل یا بعد با کمی تغییر در وضعیتشان قابل مشاهده باشند. در چنین مواقعی برخی رخدادها مانند مقارنه ممکن است هنوز ارزش رصدی یا عکاسی داشته باشند.

هلال زهره
این شبها زهره به شکل هلال باریکی دیده می‌شود که رصد آن خالی از لطف نیست.

 

تقویم نجومی خرداد 1399

جمعه 2 خرداد22 مه 202028 رمضان 1441 
8:36مقارنه دنباله‌دار سوان C/2020F8 و خورشید. دنباله‌دار در این زمان در 23.5 درجه‌ای شمال شمال غربی خورشید است. غ‌ق‌م
16:39مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در 7.1 درجه‌ای جنوب خوشه پروین است. غ‌ق‌م
12:18مقارنه عطارد و زهره. عطارد در 0.9 درجه‌ای جنوب زهره است. غ‌ق‌م
14:04کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و زهره. عطارد در 0.9 درجه‌ای جنوب زهره است. در این زمان به دلیل حضور خورشید قابل رویت نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:14 است، زمانی که جدایی‌شان 1.1 درجه است.

22:09ماه نو. غ‌ق‌م

 

شنبه 3 خرداد23 مه 202029 رمضان 1441 
7:08ستاره دلتا عقرب در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر 2.3 در آسمان است.
11:03کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. ماه در 3.3 درجه‌ای شمال شمال غربی دبران. غ‌ق‌م
15:05مقارنه ماه و دبران. ماه در 3.6 درجه‌ای شمال دبران. غ‌ق‌م
16:14دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-B در کمترین فاصله از زمین برابر با 116.76 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
22:29مقارنه دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-B و خورشید. دنباله‌دار در 16.9 درجه‌ای خورشید است. غ‌ق‌م
23:16دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-A در کمترین فاصله از زمین برابر با 117.87 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م

 

یکشنبه4 خرداد24 مه 20201 شوال 1441 
1:20مقارنه دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-A و خورشید. دنباله‌دار در 16.9 درجه‌ای شمال خورشید است. غ‌ق‌م
6:06مقارنه ماه و زهره. ماه در 4.5 درجه‌ای جنوب زهره است. غ‌ق‌م
8:10کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زهره. در این زمان ماه در 4.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی زهره است. غ‌ق‌م
اوج بارش شهابی زرافه‌ای بهاری. بارش جدیدی که ممکن است تا نسا 200 برسد.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
16:52کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و عطارد. در این زمان ماه در 3 درجه‌ای جنوب عطارد است. در این زمان قابل مشاهده نیستند.

در ساعت 21:12 با جدایی 3.5 درجه قابل مشاهده هستند.

15:46مقارنه ماه و عطارد. ماه در 3 درجه‌ای جنوب عطارد است. غ‌ق‌م

 

دوشنبه5 خرداد25 مه 20202 شوال 1441 
2:00ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
12:39کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و میو-جوزا. در این زمان ماه در 1.1 درجه‌ای شمال این ستاره است. در این زمان قابل مشاهده نیستند.

در ساعت 21:29 با جدایی 3.5 درجه قابل مشاهده هستند.

13:10مقارنه ماه و میو-جوزا. ماه در 1.1 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه6 خرداد26 مه 20203 شوال 1441 
1:44میل ماه برابر با 24.1 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.
21:33مقارنه ماه و کاستور. ماه در 8.7 درجه‌ای جنوب این ستاره است.

 

چهارشنبه7 خرداد27 مه 20204 شوال 1441 
0:02کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پولوکس. در این زمان ماه در 5.2 درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.
1:43مقارنه ماه و پولوکس. ماه در 5.3 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
0:54رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.9 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 2.8 درجه جنوبی است.
9:56دنباله‌دار سوان C/2020F8 در کمترین فاصله از خورشید برابر با 64.64 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه8 خرداد28 مه 20205 شوال 1441 
0:59مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 1.3 درجه‌ای شمال این خوشه است.
1:31کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در 1.2 درجه‌ای شمال شمال شرقی این خوشه است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 00:21 (یا کمی قبل‌تر) است، زمانی که جدایی‌شان 1.4 درجه است.

پایان فعالیت بارش شهابی اتا دلوی.

 

جمعه9 خرداد29 مه 20206 شوال 1441 
14:06کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و قلب الاسد. ماه در 3.9 درجه‌ای شمال شمال شرقی این خوشه است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:26 است، زمانی که جدایی‌شان 4.6 درجه است.

12:19مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در 4 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م

 

شنبه10 خرداد30 مه 20207 شوال 1441 
3:28رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.8 درجه (4.7 درجه غربی و 6.2 درجه جنوبی) می‌رسد.
7:23صورت فلکی عقرب در مقابله. این صورت فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
8:00تربیع اول ماه.
11:35ستاره قلب العقرب در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر 1.1 در آسمان است.
15:45دنباله‌دار C/2019Y4-B به درخشانترین حالت از قدر 3.4 می‌رسد. غ‌ق‌م
17:17دنباله‌دار C/2019Y4-A به درخشانترین حالت از قدر 3.4 می‌رسد. غ‌ق‌م

 

یکشنبه11 خرداد31 مه 20208 شوال 1441 
4:58دنباله‌دار C/2019Y4-B در کمترین فاصله از خورشید برابر با 37.87 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
5:40دنباله‌دار C/2019Y4-A در کمترین فاصله از خورشید برابر با 37.29 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
18:13رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.7 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 3.1 درجه غربی است.
بهترین وضعیت رصد صبحگاهی سرس با قدر 8.4 در صورت فلکی دلو.

 

دوشنبه12 خرداد1 ژوئن 20209 شوال 1441 
10:24مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 2.1 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
11:19کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در 2 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 2:59 است، زمانی که جدایی‌شان 6.4 درجه است.

8:41مقارنه عطارد و میو-جوزا. عطارد در 2.7 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه13 خرداد2 ژوئن 202010 شوال 1441 
7:37مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در 6.7 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
17:21کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و میو-جوزا. عطارد در 2.6 درجه‌ای شمال این ستاره است. در این خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 21:41 است، زمانی که جدایی‌شان 2.7 درجه است.

 

چهارشنبه14 خرداد3 ژوئن 202011 شوال 1441 
7:57ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 364365 کیلومتر.
21:26زهره در کمترین فاصله از زمین برابر با 43.17 میلیون کیلومتر.
18:42مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 3.2 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
22:01کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
22:08زهره در مقارنه درونی. زهره در 0.5 درجه‌ای شمال خورشید. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه15 خرداد4 ژوئن 202012 شوال 1441 
17:27حداکثر کشیدگی شامگاهی عطارد. عطارد در 24 درجه‌ای شرق خورشید است. پس از غروب با قدر 0.6 در صورت فلکی جوزا در افق غربی می‌درخشد. ساعت 21:20 در  ارتفاع 13 درجه‌ای قرار دارد.

 

جمعه16 خرداد5 ژوئن 202013 شوال 1441 
1:17مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 3.6 درجه‌ای شمال این ستاره است.
3:32کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در 3.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
4:11مقارنه ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در 0.4 درجه‌ای شمال این ستاره است.
4:20کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در 0.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
12:52مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در 6.2 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
23:43ماه کامل.
23:54خسوف نیم‌سایه‌ای.

 

شنبه17 خرداد6 ژوئن 202014 شوال 1441 
22:36ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

 

یکشنبه18 خرداد7 ژوئن 202015 شوال 1441 
12:22کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 1.1 درجه‌ای شمالی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

در همین روز ساعت 5:12 آنها را با جدایی 4.3 درجه می‌توان مشاهده کرد.

12:32مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در 1.1 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
20:51میل ماه برابر با 24.1- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.

 

دوشنبه19 خرداد8 ژوئن 202016 شوال 1441 
4:58مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.8 درجه‌ای جنوب این ستاره است.
6:39کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. ماه در 3.8 درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:19 است، زمانی که جدایی‌شان 3.8 درجه است.

12:38مقارنه زهره و دبران. زهره در 4.9 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
20:34کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. ماه در 2.7 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است و ماه هم طلوع نکرده.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 23:44 است، زمانی که جدایی‌شان 3.2 درجه است.

20:35مقارنه ماه و مشتری. ماه در 2.7 درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد.
18:02کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. ماه در 1.6 درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است و ماه هم طلوع نکرده.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 23:52 است، زمانی که جدایی‌شان 4 درجه است.

17:55مقارنه ماه و پلوتو. ماه در 1.6 درجه‌ای جنوب پلوتو قرار دارد. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه20 خرداد9 ژوئن 202017 شوال 1441 
0:54رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.9 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 3.3 درجه شمالی است.
9:42کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. ماه در 3.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است و ماه هم طلوع نکرده.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:32 است، زمانی که جدایی‌شان 3.7 درجه است.

7:44مقارنه ماه و زحل. ماه در 3.3 درجه‌ای جنوب زحل قرار دارد. غ‌ق‌م

 

 

 

چهارشنبه21 خرداد10 ژوئن 202018 شوال 1441 
23:28مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.

 

 

پنجشنبه22 خرداد11 ژوئن 202019 شوال 1441 
0:25کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 1:25 است، زمانی که جدایی‌شان 2.5 درجه است.

20:52رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.7 (4.6 درجه شرقی و 6.2 درجه شمالی) می‌رسد.

 

جمعه23 خرداد12 ژوئن 202020 شوال 1441 
مریخ در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی. از قدر 0.2- و بیم صور فلکی دلو و حوت با چشم غیر مسلح رویت می‌شود.
معادله زمان (اختلاف زمان ساعت آفتابی و ساعت) برابر صفر می‌شود. در این روز خورشید در ساعت 13:29 از نصف التهار ناظر می‌گذرد. در این روز ساعت‌های آفتابی زمان درست را نشان می‌دهند.

 

شنبه24 خرداد13 ژوئن 202021 شوال 1441 
2:15مقارنه ماه و نپتون. ماه در 5.4 درجه‌ای جنوب نپتون است.
16:51مقارنه مریخ و نپتون. مریخ در 1.7 درجه‌ای جنوب نپتون است. غ‌ق‌م
2:51مقارنه ماه و مریخ. ماه در 3.6 درجه‌ای جنوب مریخ است.
3:40کمترین جدایی زاویه‌ای بین زهره و دبران. زهره در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است. غ‌ق‌م
10:21کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. ماه در 4.6 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 4:41 است، زمانی که جدایی‌شان 5 درجه است.

9:16کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. ماه در 3.2 درجه‌ای جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:36 است، زمانی که جدایی‌شان 3.3 درجه است.

6:07زودهنگامترین طلوع خورشید در این روز رخ می‌دهد.
10:54تربیع آخر ماه.
نپتون در بهترین وضعیت رصدی سحرگاهی. از قدر 7.9 بین صورفلکی حوت و دلو با تلسکوپ کوچک یا دوربین دوچشمی قابل مشاهده است.

 

یکشنبه25 خرداد14 ژوئن 202022 شوال 1441 
0:00رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.9 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 2.3 درجه شرقی است.
16:09کمترین جدایی زاویه‌ای بین نپتون و مریخ. مریخ در 1.6 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی نپتون است. در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 2:19 است، زمانی که جدایی‌شان 1.7 درجه است.

 

دوشنبه26 خرداد15 ژوئن 202023 شوال 1441 
5:56ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404468 کیلومتر قرار دارد.

 

چهارشنبه28 خرداد17 ژوئن 202025 شوال 1441 
4:45مقارنه ماه و اورانوس. ماه در 4.7 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
11:12کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در 4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 4:52 است، زمانی که جدایی‌شان 4.6 درجه است.

7:04کمترین جدایی زاویه‌ای بین وستا و میو-جوزا. وستا در 0.4 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
7:16مقارنه وستا و میو-جوزا. وستا در 0.4 درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

پنجشنبه29 خرداد18 ژوئن 202026 شوال 1441 
4:54عطارد در اقامت شرقی.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

جمعه30 خرداد19 ژوئن 202027 شوال 1441 
23:03مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در 7.7 درجه‌ای جنوب این خوشه است.
14:12مقارنه ماه و زهره. ماه در 0.5 درجه‌ای جنوب زهره.
13:46کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زهره. ماه در 0.5 درجه‌ای شمال شمال غربی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت 5:36 است، زمانی که جدایی‌شان 3.4 درجه است.

21:56کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و دبران. ماه در 3.1 درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
22:33مقارنه ماه و دبران. ماه در 3.1 درجه‌ای شمال دبران است.

 

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399

در جدول رویدادهای نجومی اردیبهشت 1399 نسبت به دو ماه قبل تغییراتی ایجاد کرده‌ایم. اولین …

دیدگاهتان را بنویسید