رویدادهای نجومی آسمان در بهمن 1398

سه شنبه 1 بهمن:

 • مقارنه ماه مریخ در 22:17.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ در 22:53. در این زمان جدایی آنها 2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل‌تر از این در 04:53 با جدایی 3.9 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و قلب العقرب در 18:28
 • رخگرد طولی ماه در 9:30 به مقدار چشمگیر 5.4 درجه شرقی می‌رسد. دریای بحران‌ها کامل قابل مشاهده خواهد بود. رخگرد عرضی نیز 2.3 درجه جنوبی است.

 

چهارشنبه 2 بهمن:

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • بهترین موقعیت رصد عصرگاهی سیاره اورانوس. از قدر 5.8 می‌درخشد و چشم غیر مسلح فقط در آسمانی بسیار تاریک می‌تواند آن را ببیند.

 

پنجشنبه 3 بهمن:

 • ماه در 00:00 در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌کاهش است.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری در 4:35. در این زمان جدایی آنها 0.8 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل‌تر از این در 06:45 با جدایی 1.4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و مشتری در 04:47.
 • مقارنه ماه و لاندا قوس در 21:01.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و لاندا قوس در 20:54. در این زمان جدایی آنها 2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل‌تر از این در 06:54 با جدایی 6.4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • میل ماه در ساعت 07:08 برابر با 23.2- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
 • مقارنه ماه و پی قوس در 15:28
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و پی قوس در 16:33. در این زمان جدایی آنها 2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

 

جمعه 4 بهمن:

 • مقارنه ماه و پلوتو در 02:17
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو در 02:18. در این زمان جدایی آنها 1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل در 03:54. در این زمان جدایی آنها 1.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • مقارنه ماه و زحل در 03:57.

 

شنبه 5 بهمن:

 • ماه نو در 01:13. در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.
 • صورت فلکی سرطان در مقابله 19:45 و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
 • مقارنه ماه و عطارد در 22:47.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و عطارد در 23:15. در این زمان جدایی آنها 1.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

 

یکشنبه 6 بهمن:

 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و دلتا جدی در 16:044. در این زمان جدایی آنها 1.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد از این در 18:34 با جدایی 2 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و دلتا جدی در 13:37

 

دوشنبه 7 بهمن:

 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • مقارنه زهره و نپتون در 22:54
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین زهره و نپتون در 23:34. در این زمان جدایی آنها 4 دقیقه کمانی است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد از این در 20:24 با جدایی 0.2 درجه قابل مشاهده هستند.

 

سه شنبه 8 بهمن:

 • مقارنه ماه و زهره در 09:16
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و زهره در 17:47. در این زمان جدایی آنها 4.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد از این در 18:17 با جدایی 4.4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و نپتون در 08:20.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون در 15:00. در این زمان جدایی آنها 4.6 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد از این در 19:00 با جدایی 4.8 درجه قابل مشاهده هستند.

 

چهارشنبه 9 بهمن:

 • مقابله دلتا سرطان در 08:20. این بهترین زمان مشاهده این ستاره است زیرا در نیمه شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد. قدر آن 3.9 و برای چشم غیر مسلح به خوبی قابل مشاهده است.

 

پنجشنبه 10 بهمن:

 • ماه در ساعت 07:24 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 405287 کیلومتر قرار دارد.
 • رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 1.6 درجه غربی است.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین عطارد و دلتا جدی در 14:57. در این زمان جدایی آنها 1.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • مقارنه عطارد و دلتا جدی در 22:29.

 

جمعه 11 بهمن:

 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس در 08:58. در این زمان جدایی آنها 5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد از این در 23:48 با جدایی 7.4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و اورانوس در 06:19.

 

یکشنبه 13 بهمن:

 • تربیع اول ماه در 05:12.
 • رخگرد ماه در 21:04 به مقدار چشمگیر 7.6 درجه می‌رسد (5.8 درجه غربی و 5 درجه شمالی).

 

دوشنبه 14 بهمن:

 • مقارنه ماه و خوشه پروین در 10:29.
 • سیارک وستا در این روزها در بهترین حالت رصد عصرگاهی قرار دارد. قدر آن 7.6 است که بوسیله دوربین‌های دوچشمی یا تلسکوپهای کوچک می‌توان آن را مشاهده کرد.

 

سه‌شنبه 15 بهمن:

 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و دبران در 09:09. در این زمان جدایی آنها 2.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل از این در 02:29 با جدایی 5.1 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و دبران در 09:46
 • پایان فعالیت بارش شهابی اسد اصغری.

 

چهارشنبه 16 بهمن:

 • رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7 درجه غربی می‌رسد و دهانه گریمالدی کاملا قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی نیز 1.8 درجه شمالی است.

 

پنجشنبه 17 بهمن:

 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و مو جوزا در 08:18. در این زمان جدایی آنها 0.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل از این در 04:29 با جدایی 2.7 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و مو جوزا در 08:23.
 • ماه در ساعت 12:16 در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
 • میل ماه در ساعت 19:39 برابر با 23.3 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

 

جمعه 18 بهمن:

 • مقارنه ماه و بتا جوزا (پولوکس) در 15:15.

 

شنبه 19 بهمن:

 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در 13:15
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل در 13:16. در این زمان جدایی آنها 0.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل از این در 19:06 با جدایی 4.1 درجه قابل مشاهده هستند.

 

یکشنبه 20 بهمن:

 • ماه بدر در 11:04.
 • دنباله دار 155P/Shoemaker در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با 165.53 میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

دوشنبه 21 بهمن:

 • مقارنه ماه و قلب العقرب در 00:25
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و قلب العقرب در 03:52. در این زمان جدایی آنها 3.1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • حداکثر کشیدگی عصرگاهی عطارد در 17:16. بهترین زمان برای رصد عطارد پس از غروب خورشید.عطارد در 18 درجه‌ای خورشید و از قدر 0.5- است که به راحتی با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. بهترین زمان برای رصد عطارد 18:30 است که ارتفاع آن 11 درجه است.
 • ماه در ساعت 23:52 در کمترین فاصله از زمین برابر با 360542 کیلومتر است.

 

چهارشنبه 23 بهمن:

 • معادله زمان ( اختلاف زمان بین ساعت آفتابی و ساعت ) به مقدار بیشینه 14- دقیقه و 14 ثانیه می‌رسد. در این روز همچنین دیرهنگام‌ترین ظهر شرعی در این روز رخ می‌دهد.
 • مقارنه مشتری و پی قوس در 10:49.
 • عطارد در ساعت 08:35 در کمترین فاصله از خورشید برابر 46 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • رخگرد عرضی ماه در 14:30 به مقدار چشمگیر 6.6 درجه جنوبی می‌رسد و قطب جنوب ماه کاملا در معرض دید قرار می‌گیرد.
 • مقارنه ماه و گاما سنبله در 17:16.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و گاما سنبله در 18:08. در این زمان جدایی آنها 2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد در 22:18 با جدایی 3.4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • سیارک جونو در ساعت 23:04 در اقامت شرقی قرار می‌گیرد و حرکت رجعی را آغاز می‌کند. با قدر 9.8 توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و با تلسکوپهای کوچک مشاهده‌پذیر است.

 

پنجشنبه 24 بهمن:

 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین مشتری و پی قوس در 05:14. در این زمان جدایی آنها 1.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد در 05:54 با جدایی 1.4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و سماک اعزل در 14:03.

 

جمعه 25 بهمن:

 • رخگرد ماه در ساعت 21:03 به مقدار چشمگیر 7.7 درجه می‌رسد (5.4 درجه شرقی و 5.5 درجه جنوبی).

 

شنبه 26 بهمن:

 • مقارنه ماه و آلفا میزان در 02:37.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و آلفا میزان در 06:33. در این زمان جدایی آنها 3 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

 

یکشنبه 27 بهمن:

 • تربیع آخر ماه در 01:48.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و بتا عقرب در 14:11. در این زمان جدایی آنها 1.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل در 06:31 با جدایی 3.9 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و دلتا عقرب در 11:43.
 • مقارنه ماه و بتا عقرب در 13:57.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و دلتا عقرب در 12:57. در این زمان جدایی آنها 4.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل در 06:37 با جدایی 5.3 درجه قابل مشاهده هستند.
 • عطارد در ساعت 11:40 در اقامت شرقی است و حرکت رجعی خود را آغاز می‌کند. قدر آن 0.7 است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

 

دوشنبه 28 بهمن:

 • مقارنه ماه و قلب العقرب در 22:05.
 • رخگرد طولی ماه در 09:30 به مقدار چشمگیر 6.6 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحران‌ها کاملا در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی ماه نیز 2.5 درجه جنوبی است.

 

چهارشنبه 30 بهمن:

 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ در 17:47. در این زمان جدایی آنها 0.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل در 04:37 با جدایی 6.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ماه در 03:45 در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌کاهش است.
 • مقارنه ماه و مریخ در 17:48.
 • حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و لاندا قوس در 01:26. در این زمان جدایی آنها 1.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی بعد در 05:06 با جدایی 2.7 درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و لاندا قوس در 00:56
 • قلب الاسد در ساعت 08:16 در مقابله قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن است. نیمه شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمتم شب در آسمان است. قدر آن 1.4 است و با چشم غیر مسلح به راحتی دیده می‌شود.
 • میل ماه در ساعت 12:27 برابر با 23.2- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن …

دیدگاهتان را بنویسید