رویدادهای نجومی آسمان در آبان 1398

چهار شنبه 1 آبان:

 • مقارنه ماه و قلب‌الاسد در ساعت 20:38. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.7 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 02:18 با جدایی 4.4 درجه قابل مشاهده هستند.

 

پنجشنبه 2 آبان :

 • اوج بارش شهابی اسد اصغری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.

 

جمعه 3 آبان :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

شنبه 4 آبان :

 • ماه در ساعت 14:03 در کمترین فاصله از زمین برابر با 361417 کیلومتر قرار دارد.
 • رخگرد عرضی ماه در ساعت 17:44 به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی می‌رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز بربرا با 0.9 درجه شرقی است.
 • مقارنه ماه و مریخ در ساعت 21:07. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.8 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 05:47 با جدایی 6.2 درجه قابل مشاهده هستند.

 

یکشنبه 5 آبان :

 

دوشنبه 6 آبان :

 • اورانوس در ساعت 00:08 در کمترین فاصله از زمین برابر با 2817.28 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ماه نو در ساعت 07:09. در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.
 • اورانوس در ساعت 09:11 در بیشترین درخشندگی قرار دارد. با قدر 5.7 بوسیله چشم غیر مسلح در آسمان کاملا تاریک و عاری از هرگونه آلودگی نوری قابل مشاهده است.
 • اورانوس در ساعت 15:38 در مقابله قرار دارد. بهترین زمان برای رصد اورانوس است زیرا در نیمه شب از نصف‌النهار ناظر عبور می‌کند و تمام شب در آسمان است.

سه‌شنبه 7 آبان :

 • مقارنه ماه و زهره در ساعت 18:31. جدایی در زمان مقارنه 3.1 درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • مقارنه ماه و عطارد در ساعت 19:51. جدایی در زمان مقارنه 5.9 درجه است و قابل مشاهده نیست.

 

چهارشنبه 8 آبان :

 • مقارنه زهره و عطارد در ساعت 11:46. جدایی در زمان مقارنه 2.7 درجه است و قابل مشاهده نیست.
 • رخگرد ماه در ساعت 15:54 به مقدار چشمگیر 7.4 درجه (6.5 درجه شرقی و 3.5 درجه جنوبی) می‌رسد.
 • مقارنه ماه و قلب‌العقرب در ساعت 17:10. در زمان مقارنه جدایی این دو 6.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 18:20 با جدایی 6.4 درجه قابل مشاهده هستند.

 

پنجشنبه 9 آبان :

 • مقارنه ماه و مشتری در ساعت 19:02. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.5 درجه است.
 • عطارد در ساعت 23:55 در اقامت شرقی است و حرکت رجعی خود را آغاز می‌کند.

 

جمعه 10 آبان :

 • رخگرد طولی ماه در ساعت 02:18 به مقدار چشمگیر 7.1 درجه شرقی می‌رسد که موجب می‌شود دریای بحران‌ها در دید کاملی قرار بگیرد. رخگرد عرضی نیز برابر با 1.4 درجه جنوبی است.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

شنبه 11 آبان :

 • ماه در ساعت 01:14 در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌کاهش است.
 • میل ماه در ساعت 04:09 برابر با 23- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
 • مقارنه ماه و زحل در ساعت 09:32. در زمان مقارنه جدایی این دو 1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر از این زمان در ساعت 18:12 با جدایی 3.8 درجه قابل مشاهده هستند.
 • صورت‌فلکی حمل در ساعت 18:32 در مقابله قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن است.
 • مقارنه ماه و پلوتو در ساعت 21:52. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل‌تر در ساعت 21:22 با جدایی 1 درجه قابل مشاهده هستند.

 

یکشنبه 12 آبان :

 • معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت) به مقدار بیشینه 16 دقیقه و 29 ثانیه می‌رسد. هنگام اذان ظهر در این روز بسیار زود در ساعت 12:13 است.

 

دوشنبه 13 آبان :

 • تربیع اول ماه در ساعت 13:54.

 

چهارشنبه 15 آبان :

 • آغاز فعالین بارش شهابی ثوری. اوج این بارش دوشنبه 27 آبان خواهد بود.

 

پنجشنبه 16 آبان :

 • مقارنه ماه و نپتون در ساعت 08:14. در زمان مقارنه جدایی این دو 4.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل‌تر در ساعت 01:44 با جدایی 6.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ماه در ساعت 11:35 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404979 کیلومتر قرار دارد.

 

جمعه 17 آبان :

 • مقارنه مریخ و سماک‌اعزل در ساعت 07:46. در زمان مقارنه جدایی این دو 3.1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل‌تر در ساعت 06:06 با جدایی 3.1 درجه قابل مشاهده هستند.

 

شنبه 18 آبان :

 • مقارنه زهره و قلب‌الغقرب در ساعت 08:26. در زمان مقارنه جدایی این دو 4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
 • رخگرد ماه در ساعت 11:43 به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی می‌رسد. بنابراین قطب شمال ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 1.3 درجه غربی است.

 

یکشنبه 19 آبان :

 • وستا در ساعت 08:36 در کمترین فاصله از زمین برابر با 234.1 میلیون کیلومتر است.
 • رخگرد ماه در ساعت 14:54 به مقدار چشمگیر 6.9 درجه (2.4 غربی و 6.5 درجه جن.بی) می‌رسد.
 • عطارد در ساعت 22:37 در کمترین فاصله از زمین برابر با 100.95 میلیون کیلومتر است.

 

دوشنبه 20 آبان :

 • مقارنه ماه و اورانوس در ساعت 08:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 4.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل‌تر در ساعت 05:22 با جدایی 5.8 درجه قابل مشاهده هستند.
 • عطارد در ساعت 18:45 در مقارنه داخلی قرار دارد. گذر عطارد از مقابل قرص خورشید از ساعت 15:25 تا 22:05.

 

سه‌شنبه 21 آبان :

 • وستا به درخشان‌ترین وضعیت خود از قدر 6.3 می‌رسد. با دوربین‌های دوچشمی یا تلسکوپهای کوچک می‌توان آن را مشاهده کرد.
 • اوج بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی). در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 2 شهاب در ساعت داشت.
 • ماه بدر در ساعت 17:05.

 

چهارشنبه 22 آبان :

 • مقارنه ماه و خوشه پروین در ساعت 09:54. در زمان مقارنه جدایی این دو 8.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل‌تر در ساعت 06:04 با جدایی 8.8 درجه قابل مشاهده هستند.

 

پنجشنبه 23 آبان :

 • وستا در ساعت 07:46 در مقابله قرار دارد. بهترین زمان برای رصد وستا است و نیمه شب از نصف‌النهار ناظر عبور می‌کند.
 • مقارنه ماه و دبران در ساعت 08:42. در زمان مقارنه جدایی این دو 2.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی قبل‌تر در ساعت 06:22 با جدایی 2.7 درجه قابل مشاهده هستند.

 

جمعه 24 آبان :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی آلفا تکشاخی.اوج این بارش در جمعه اول آذر خواهد بود.
 • رخگرد طولی ماه در ساعت 19:06 به مقدار چشمگیر 4.9 درجه غربی می‌رسد و دهانه گریمالدی در معرض رصد قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی 1.2 درجه شمالی است.

 

شنبه 25 آبان :

 • عطارد در کمترین فاصله از خورشید برابر با 46 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ماه در ساعت 12:21 در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
 • میل ماه در ساعت 17:22 برابر با 23.1 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

 

دوشنبه 27 آبان :

 • اوج بارش شهابی ثوری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 20 شهاب در ساعت داشت.
 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در ساعت 14:31. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. کمی بعدتر در ساعت 22:51 با جدایی 6 درجه قابل مشاهده هستند.

 

چهارشنبه 29 آبان :

 • تربیع آخر ماه در ساعت 00:42.
 • مقارنه ماه و قلب‌الاسد در ساعت 01:31 با جدایی 3.4 درجه.
 • پایان فعالیت بارش شهابی ثوری پایینی (جنوبی).
 • عطارد در ساعت 17:49 در اقامت غربی است و حرکت رجعی آن پایان می‌یابد.

 

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن …

دیدگاهتان را بنویسید