رویدادهای آسمان در شهریور ماه 1398

جمعه 1 شهریور :

 • ساعت 16:27مقارنه ماه و خوشه پروین. در زمان مقارنه جدایی این دو 8.7 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 00:27 روز شنبه 2 شهریور با جدایی آنها 9.1 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت 19:27 ماه در تربیع آخر. بهترین زمان برای رصد ماه در این روز درست قبل از طلوع خورشید است.
 • پایان فعالیت بارش شهابی دلتا دلوی.

شنبه 2 شهریور :

 • ساعت 15:14 مقارنه ماه و ستاره دبران. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.9 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 06:04 همین روز با جدایی 4 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت 16:58 مقارنه بسیار نزدیک زهره و مریخ. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.3 درجه است. هر دو بسیار به خورشید هستند و غیرقابل مشاهده‌اند.
 • ساعت 20:06 رخگرد طولی ماه به مقدار قابل توجه 7.3 درجه غربی می‌رسد. بنابراین غرب ماه (عارضه گریمالدی) قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی 3.7 درجه شمالی است.

یکشنبه 3 شهریور :

 • پایان فعالیت بارش شهابی کاپا ماکیانی

دوشنبه 4 شهریور :

 • ساعت 05:29 مریخ به حداکثر فاصله خود از خورشید برابر با 249.24 میلیون کیلومتر می‌رسد.
 • ساعت 18:38 صورت‌فلکی دلو به مقابله با خورشید می‌رسد و در بهترین موقعیت رصدی سال قرار می‌گیرد.
 • سیارک سرس به بهترین وضعیت رصدی شامگاهی در طی سال می‌رسد. به دلیل قدر 8.2 بوسیله چشم غیرمسلح قابل رصد نیست اما توسط دوربین دوچشمی به سختی و با تلسکوپهای بزرگتر از 3 اینچی به خوبی مشاهده می‌شود.
 • ساعت 22:19 میل ماه برابر با 22.5 درجه می‌شود. این بیشترین مقدار میلِ شمالی ماه در این ماه قمری خواهد بود.

سه‌شنبه 5 شهریور :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند.
 • ساعت 06:27 ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی زمین مرکزی ماه برابر با صفر و رو به افزایش است.

چهارشنبه 6 شهریور :

 • آغاز فعالیت بارش آلفا ارابه‌رانی. روز یکشنبه 10 شهریور بارش به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 6 شهاب در ساعت داشت.
 • ساعت 17:14 مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. در زمان مقارنه جدایی این ‌دو 0.1 درجه است و اختفا رخ می‌دهد. اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 05:54 همین روزبا جدایی 5.4 درجه قابل مشاهده‌اند.
 • ساعت 23:53 مریخ در بیشترین فاصله از زمین برابر با 400.22 میلیون کیلومتر قرار دارد.

پنجشنبه 7 شهریور :

 • ساعت 04:14 مقارنه عطارد و قلب‌الاسد. جدایی این دو 1.4 درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

جمعه 8 شهریور :

 • ساعت 02:04 مقارنه ماه و قلب‌الاسد. جدایی این دو 2.4 درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت 04:29 مقارنه ماه و عطارد. جدایی این دو 1.4 درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت 15:08 ماه نو. ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و قابل مشاهده نیست.
 • ساعت 15:36 مقارنه ماه و مریخ. جدایی این دو 2.5 درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت 20:32 ماه در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با 357314 کیلومتر است.
 • ساعت 22:04 مقارنه ماه و زهره. جدایی این دو 2 درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

یکشنبه 10 شهریور :

 • اوج بارش آلفا ارابه‌رانی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 6 شهاب در ساعت داشت.

دوشنبه 11 شهریور :

 • امروز معادله زمان برابر با صفر است. معادله زمان اختلاف مابین زمان خورشیدی ظاهری و زمان خورشیدی متوسط است. زمانی که ساعتهای آفتابی امروز نشان می‌دهند با زمان ساعت رسمی یکسان است.
 • ساعت 04:55 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.6 درجه جنوبی می‌رسد. در این زمان قطب جنوب ماه قابل مشاهده است. رخگرد طولی نیز 4.7 درجه شرقی است.
 • ساعت 12:06 مقارنه ماه و سماک اعزل. در زمان مقارنه جدایی این دو 7.3 درجه است. اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 20:46 با جدایی 6.4 درجه قابل مشاهده‌اند.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند.

سه‌شنبه 12 شهریور :

 • ساعت 01:37 مریخ به حداکثر درخشندگی با قدر 1.7 می‌رسد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
 • ساعت 10:44 عطارد به حداکثر درخشندگی با قدر 1.8-می‌رسد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
 • ساعت 15:08 مقارنه مریخ و عطارد. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.7 درجه است. هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت 23:33 مقارنه خورشید و مریخ. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.2 درجه است.

چهارشنبه 13 شهریور :

 • ساعت 05:57 مقارنه خارجی عطارد (در پشت خورشید). جدایی این دو در این زمان 1.7 درجه است.
 • ساعت 12:34 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 9.3 درجه می‌رسد (7.5 درجه شرقی و 5.5 درجه جنوبی).

پنجشنبه 14 شهریور :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی اپسیلون برساوشی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.
 • ساعت 22:00 دنباله‌دار آفریکانو در کمترین فاصله از خورشید برابر با 217.6 میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ساعت 22:30 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 8 درجه شرقی می‌رسد. بنابراین شرق ماه (دریای بحرانها) قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی 4 درجه جنوبی است.

جمعه 15 شهریور :

 • ساعت 00:26 مقارنه ماه و قلب العقرب. در زمان مقارنه جدایی این دو 7 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 22:56 پنجشنبه 14 شهریور با جدایی 7.1 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت 03:06 فم الحوت به مقابله می‌رسد و در بهترین موقعیت رصدی سال قرار می‌گیرد. این ستاره از قدر 1.2 به راحتی توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
 • ساعت 07:41 ماه در تربیع اول. بهترین زمان برای رصد ماه در این روز درست پیش از غروب خورشید است.
 • ساعت 10:24 مقارنه ماه و مشتری. در زمان مقارنه جدایی این دو 2 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 20:24 با جدایی 4.7 درجه قابل مشاهده هستند.
 • در این روزها مشتری در بهترین موقعیت رصدی شامگاهی قرار دارد. قدر مشتری 2.2- است و در شفق شامگاهی و سپس در تاریکی شبانه بسیار چشمگیر است.

یکشنبه 17 شهریور :

 • ساعت 14:06 میل ماه برابر با 22.5- درجه می‌شود. این بیشترین مقدار میلِ جنوبی ماه در این ماه قمری خواهد بود.
 • ساعت 16:53 مقارنه ماه و زحل. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.7 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 20:33 با جدایی 1.6 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت 22:02 ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی زمین مرکزی ماه برابر با صفر و رو به کاهش است.

دوشنبه 18 شهریور :

 • ساعت 07:46 مقارنه ماه و پلوتو. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.2 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 01:56 همین روز با جدایی 3.3 درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت 15:39 نپتون در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با 4327.58 میلیون کیلومتر است.
 • ساعت 16:45 نپتون به حداکثر درخشندگی از قدر 7.8 می‌رسد. با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست اما با استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک قابل مشاهده است.

سه‌شنبه 19 شهریور :

 • پایان فعالیت بارش شهابی آلفا ارابه‌رانی.
 • اوج بارش شهابی اپسیلون برساوشی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید 360 درجه از آسمان) می‌توان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی ثوری جنوبی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید 360 درجه از آسمان) در اوج بارش می‌توان انتظار 5 شهاب در ساعت داشت.
 • ساعت 20:29 نپتون به مقابله می‌رسد. در این وضعیت نپتون در بهترین موقعیت رصدی سالیانه خود قرار دارد و از قدر 7.8 در تمام شب در آسمان حضور دارد. با دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک می‌توان آن را رصد کرد.
 • ساعت 23:06 عطارد در بیشترین فاصله از زمین برابر با 207.46 میلیون کیلومتر قرار دارد.

جمعه 22 شهریور :

 • ساعت 17:10 ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 406331 کیلومتر قرار دارد.

شنبه 23 شهریور :

 • ساعت 02:01 مقارنه زهره و عطارد. در زمان مقارنه جدایی این دو 0.3 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت 09:04 ماه بدر. در این زمان زمین بین ماه و خورشید قرار دارد و ماه در تمام طول شب در آسمان است.

دوشنبه 25 شهریور :

 • ساعت 08:39 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.6 درجه شمالی می‌رسد و بنابراین قطب شمال ماه قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی برابر با 2.9 درجه غربی است.

سه‌شنبه 26 شهریور :

 • ساعت 22:36 مقارنه ماه و اورانوس. در زمان مقارنه جدایی این دو 5.3 درجه است.

چهارشنبه 27 شهریور :

 • ساعت 09:03 پایان حرکت رجعی زحل و اقامت غربی آن.

پنجشنبه 28 شهریور :

 • ساعت 05:39 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه می‌رسد (5.8 درجه غربی و 5.4 درجه شمالی)
 • ساعت 20:47 مقارنه ماه و خوشه پروین. در زمان مقارنه جدایی این دو 8.8 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 22:37 با جدایی 8.5 قابل مشاهده هستند.

جمعه 29 شهریور :

 • ساعت 20:03 مقارنه ماه و دبران. در زمان مقارنه جدایی این دو 1.8 درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت 23:43 با جدایی 3.3 درجه قابل مشاهده هستند.

شنبه 30 شهریور :

 • پایان فعالیت بارش اپسیلون برساوشی.

یکشنبه 31 شهریور :

 • ساعت 04:42 رخگرد طولی ماه به مقدار قابل توجه 7.1 درجه غربی می‌رسد. بنابراین غرب ماه (عارضه گریمالدی) قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی 1.9 درجه شمالی است.
 • ساعت 06:12 ماه در تربیع آخر. بهترین زمان برای رصد ماه در این روز درست قبل از طلوع خورشید است.

استخراج از علی آزادگان

درباره ی علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان، نویسنده و مترجم، عکاس و دانشجوی دکتری تخصصی اپتیک

مطلب پیشنهادی

رویدادهای نجومی خرداد 1399

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن …

دیدگاهتان را بنویسید