تماس با ما

برای ارسال نظرات، پیشنهادها یا تماس با مدیر سایت میتوانید از این صفحه استفاده کنید، در غیر اینصورت به صفحه اول سایت بازگردید http://uranus.ir/
حتی در صورتی که میتوانید مطالب و خبرهای نجومی و علمی به روز برایمان بفرستید میتوانید از این طریق تماس برقرار کنیدتا مطالبتان به نام خودتان درج شود http://uranus.ir/