تلسكوپهاي فضايي، كهكشاني كوچك از روزهاي اوليه عالم شكار كردند

hs-2015-45-a-web

برای ستاره شناس ها، شکار کهکشانهای بسیار دوردست که قدمت باستانی دارند مانند ماهیگیری است. تاکنون فقط ماهی های بزرگ صید شده بودند، کهکشانهایی پرنور که فقط چند صد میلیون سال با مهبانگ فاصله دارند. اکنون با کمک تلسکوپهای فضایی هابل و اسپیتزر توانسته اند یک ماهی کوچک را به دام بیندازند. کهکشانی بسیار کوچک و کم نور با سنی فقط چهارصد میلیون سال بعد از مهبانگ یعنی، سیزده ممیز هشت میلیارد سال پیش. ستاره شناس ها برای تشخیص فاصله عظیم این کهکشان به توان تشخیص فروسرخ همزمان هابل و اسپیتزر نیاز داشتند تا بتوانند رنگ این کهکشان را که تحت تاثیر انبساط عالم تغییر یافته بود را تشخیص دهند.

از آنجایی که تعداد ماهی های کوچک بسیار بیشتر از ماهی های بزرگ است،این کشف جدید مدرکی برای وجود جمعیتی چشمگیر از کهکشانهای کم فروغ است که در جهان آغازین رایج و متعارف بوده. جانشین تلسکوپ هابل، تلسکوپ فضایی جیمز وب، توانایی کافی برای بررسی این جمعیت را خواهد داشت. اما فعلا هابل میتواند با بهره گیری از عدسی های گرانشی کارهایی پیشگام شده و کهکشانهایی را شکار کند که در بدون عدسی های گرانشی قابل تشخیص نخواهند بود. عدسی گرانشی خوشه ای از کهکشانهاست که نور اجرام پشت خود را بزرگنمایی میکند.


دیدگاهی ارسال نشده است

پاسخ دهید

Comments RSS مشترک خوراک دیدگاه ها شوید.
Trackback یک trackback از سایت خود ارسال کنید.
Trackback URL: http://uranus.ir/1394/09/14/%d8%aa%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%be%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%8c-%d9%83%d9%87%d9%83%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%83%d9%88%da%86%d9%83-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87/trackback/